مرور رده

ویزا روسیه

نحوه اخذ ویزا روسیه

در این مقاله شرایط و قیمت اخذ ویزا کشور روسیه را در انواع مختلف توریستی، تحصیلی و غیره بیان کردیم و دانستیم که بدون ویزا نمیتوان به روسیه سفر کرد . همچنین به نحوه گرفتن اقامت و پاسپورت کشورروسیه گریزی زدیم و مزایای آن را شرح دادیم.